Izberite jezik:

Slovenija (Slovenia)

Odkrijte Adrio

 

O nas

Adria Mobil in okolje

V Adrii Mobil se zavedamo, da je skrb za zdrav in varen življenjski prostor temeljni pogoj za razvoj naše dejavnosti – izdelave in trženja okolju prijaznih izdelkov. Naša pravica, dolžnost in odgovornost je, da sedanjim in prihodnjim generacijam omogočimo življenje v zdravem in neonesnaženem okolju. Adria-Mobil d.o.o. želi biti ekološko usmerjeno, okolju prijazno podjetje, zato se vodstvo podjetja obvezuje, da bo ravnalo v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO 14001: 2005, izpolnjevalo zahteve veljavne zakonodaje Republike Slovenije in Evropske Unije ter druge zahteve, ki jih je sprejelo podjetje.

Zavezujemo se, da bomo tudi v bodoče:

 • vključevali ekologijo v našo razvojno strategijo, v letne načrte s predvidenimi ukrepi, sredstvi, nosilci, izvajalci in roki z namenom, da bi nenehno zmanjševali negativne vplive na okolje,
 • prepoznavali in spremljali okoljske vidike, merili okoljske kazalnike ter v primeru odstopanj ustrezno ukrepali,
 • skrbeli za stalno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem,
 • skrbeli za zmanjševanje količin nastalih odpadkov in zagotovili ponovno uporabo z ločenim zbiranjem,
 • si prizadevali za racionalno rabo energentov in vode,
 • izvajali ustrezna okoljevarstvena izobraževanja ter zaposlene osveščali o odgovornosti do delovnega in širšega okolja,
 • sodelovali z zainteresiranimi notranjimi in zunanjimi strankami,
 • v sodelovanju s svojimi dobavitelji in trgovci razpravljali o vprašanjih vezanih na okolje,
 • periodično obveščali o rezultatih okoljskih presoj zaposlene,
 • omejevali uporabo okolju škodljivih materialov,
 • izvajali in podpirali raziskave vezane na zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje, povezane z našim podjetjem ter
 • z okoljsko politiko seznanili vse fizične in pravne osebe, ki delajo za podjetje ali v njenem imenu.

Okoljska politika je javen dokument in je dostopen širši javnosti.

ADRIA MOBIL, d.o.o.
Generalna Direktorica
Sonja Gole, BSc (Econ)